Chaty a chalupy obsáhlá nabídka chat a chalup

Podmínky

Obchodní a záruční podmínky

Následující podmínky platí pro pronájem chat a chalup a privátů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený zprostředkovatel (dále jen agentura) a objednaných služeb, které zajistila uvedená cestovní agentura (dále jen agentura). Klient je povinen seznámit se s těmito podmínkami a podpisem objednávky bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

 

Zvláštní podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
Zprostředkovatel je zmocněncem majitele objektu dle OZ, ve kterém je pronájem zprostředkován. Pobyty na chatách a chalupách jsou zajištěny formou zprostředkování pronájmu rekreačního objektu a klient a agentura považují smlouvu o zajištění pronájmu za smlouvu o zprostředkování dle Občanského a obchodního zákona. Pobyt domácích zvířat je v objektech povolen pouze po dohodě s agenturou a musí být vyznačen ve smlouvě o zprostředkování pronájmu. Cena za pobyt zvířat je stanovena dohodou klienta a majitele při nástupu, pokud není uvedeno jinak. Majitel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši, která je uvedena v popisu nabídky, na případně způsobené škody. Na částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi. Počet ubytovaných osob nesmí nikdy převyšovat počet osob uvedených v ubytovacím poukaze. Majitel má právo osoby, které převyšují počet uvedený v poukaze okamžitě vykázat z objektu nebo jim zabránit ve vstupu. Majitel seznámí při zahájení pronájmu klienta s technickým a ubytovacím řádem, počátečním stavem elektroměru nebo plynoměru, popř. vodoměru s možností doplňkových služeb, které nejsou součástí ceny za pronájem atd. Klient bere na vědomí, že pronajímané objekty nepodléhají vybavením žádným předpisům a normám a jsou stavebně i technicky řešeny a vybaveny dle vkusu a zvyklostí majitele. Nabídku v katalogu předkládá výhradně majitel a nese plnou odpovědnost za soulad skutečnosti a nabídky! Klient bere na vědomí, že zprostředkovatel či agentura objekty nevlastní ani neprovozuje a pouze zprostředkovává možnost pronájmu. Za provoz a vybavení pronajímaných objektů a soulad s nabídkou, odpovídá majitel. Případné reklamace jsou podstoupeny k vyřízení majiteli a oprávněnost reklamace posuzuje výhradně majitel objektu! Klient bere na vědomí, že nabídka se týká výhradně pronajímaného objektu, jeho vybavení a stavu. Ostatní informace o místě pobytu, službách a jiných možnostech jsou pouze informativní a agentura či majitel objektu nenesou odpovědnost za případný rozpor se skutečností. Kuchyně v pronajímaných objektech jsou dostatečně a standardně vybaveny pro pobyt uvedeného počtu osob, vždy je ve výbavě lednice, sporák nebo vařič, nádobí. Smluvní vztah s klientem dále upravují Obchodní a záruční podmínky agentury. Tyto „Zvláštní podmínky pro pobyt na chatách a chalupách“, jsou nedílnou součástí Obchodních a záručních podmínek. Klient uzavřením smlouvy bere tyto na vědomí a agentura a klient považují tyto podmínky za součást smluvního vztahu. Klient bere na vědomí, že ceny za pronájem objektů zpravidla nezahrnují (pokud není uvedeno jinak): - spotřebu elektrické energie nebo plynu, poplatek za pobyt domácích zvířat, rekreační poplatky OÚ - hradí se přímo majiteli. Tyto „Zvláštní podmínky…“ jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a Obchodních a záručních podmínek agentury. Klient bere na vědomí, zprostředkovaný pronájem objektu, se považuje za pronájem bez dalších služeb jako strava, průběžný a konečný úklid objektu a tyto činnosti provádí či zajišťuje klient sám.

1. Přihláška objednávka služeb: Při sjednávání pronájmu nebo objednání služeb obdrží klient Zprostředkovatelskou smlouvu o pronájmu objektu, kterou po podpisu předá nebo zašle agentuře. Klient je povinen seznámit se s nabídkou na požadovaný pronájem nebo zajištění služeb v plném rozsahu a podpisem smlouvy potvrzuje, že byl s nabídkou seznámen, a to i za osoby, které klienta pověřily zajistit služby nebo zprostředkování pronájmu. Písemný doklad Zprostředkovatelská smlouva se po podpisu klienta a agentury stává v případě zprostředkování pronájmu Smlouvou o zprostředkování a v případě zajištění služeb Smlouvou o zajištění služeb. V případě sjednání a uzavření smlouvy elektronickou poštou nebo poštovním stykem, smluvní vztah nabývá platnosti úhradou smluvní zálohy nebo celé platby (připsání na bankovní účet nebo adresu agentury) klientem.

2. Ceny: Cena za zprostředkovaný pronájem nebo zajištěné služby je smluvní.

3. Platební podmínky: Při uzavření Smlouvy o zprostředkování pobytu nebo zajištění služeb, klient uhradí prostřednictvím agentury zálohu ve výši 50% smluvní ceny (při písemném styku do 7 dnů). Doplatek uhradí klient nejpozději 35 dnů pře termínem zahájení zprostředkovaného pronájmu nebo čerpání služeb. Při uzavření smlouvy na zprostředkování pronájmu či zajištění služeb v době kratší než 30 dnů do termínu, uhradí klient celou smluvní cenu, pokud není dohodnuto jinak. Všechny platby jsou prováděny prostřednictvím agentury prostřednictvím agentury bezhotovostním stykem na bankovní účet agentury. Klient může pobyt hradit i poukázkami nebo jinými benefity, příspěvkem od zaměstnavatele, tedy fakturou. Rozhoduje termín obdržení platby na účet agentury, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení termínu splatnosti má právo agentura odstoupit od smlouvy a klient je povinen uhradit stornovací poplatky.

4. Práva a povinnosti klienta: Klient má právo:
- využívat objednané a zaplacené služby a jejich rozsah pouze pro osoby (nebo jejich počet) uvedených v ubytovacím poukaze.
- reklamovat dle právních předpisů a reklamačního řádu (viz bod č. 7) pokud mu nebyly poskytnuty služby v rozsahu nebo kvalitě, jaké měl zaplacené.
- stornovat kdykoliv objednané služby nebo zprostředkování pronájmu při dohodnutých stornovacích podmínkách, dle bodu 6.
- odstoupit od smlouvy bez úhrady stornopoplatků pokud dojde ke zvýšení smluvní ceny o více než 10%. Klient musí být o změně ceny informován písemně a jestliže od smlouvy neodstoupí do 5ti dnů od doručení oznámení změny ceny, považuje se tato skutečnost za souhlas se změnou ceny.
Klient je povinen:
- zaplatit cenu zprostředkovaného pronájmu nebo zajištěných služeb ve stanovených termínech.
- pravdivě a úplně vyplnit údaje v rezervacím formuláři a to i za osoby, které ho zmocnily k zajištění pronájmu nebo služeb.
- dodržovat a respektovat zvláštní podmínky pro pronájem chat a chalup a privátů v domě majitele.
- přistupovat vstřícně k vyřízení případných reklamací.

5. Práva a povinnosti agentury: V případě vzniku důvodu, který nebylo možno předvídat, odvrátit nebo oddálit a tento důvod nebyl znám agentuře v době uzavření smlouvy (změna majitele objektu, změna způsobilosti technického stavu objektu, živelné pohromy nebo v případě jiné nepředvídatelné okolnosti), má agentura právo na tyto změny:
a) změnu termínu pronájmu nebo zajištění služeb
b) změnu místa a objektu zprostředkování pronájmu nebo zajištění služeb
c) změnu ceny
d) zrušení smlouvy
O uvedených změnách je agentura povinna neprodleně informovat písemně klienta. Pokud klient se změnou a, b, c nesouhlasí, má právo do 5ti dnů od doručení písemného oznámení od smlouvy odstoupit. Pokud to v této době neučiní, považuje to agentura za souhlas s navrženou změnou.

6. Stornovací podmínky: Klient má právo od smlouvy odstoupit před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb. Odstoupení se provádí vždy písemnou formou. V tomto případě má agentura právo účtovat stornovací poplatky. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno agentuře. Stornovací poplatky se účtují ze smluvní ceny pronájmu takto:
500 Kč jednorázový storno poplatek v době delší 42 dnů před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
20% z ceny pronájmu v době mezi 41-31 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
50% z ceny pronájmu v době mezi 30-15 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
80% z ceny pronájmu v době mezi 14-8 dnem před zahájením pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb
100% z ceny pronájmu v době kratší, tj. 7 dnů a méně před termínem zahájení pronájmu nebo čerpání zajištěných služeb.
Všechny změny (mimo snížení počtu osob) jsou prováděny do 42 dnů před zahájením termínu pronájmu nebo čerpání služeb zdarma. V termínu méně než 41 dnů bude účtován poplatek 100,- Kč. V případě, že klient nenastoupí zprostředkovaný pronájem nebo čerpání zajištěných služeb, nebo z vlastního rozhodnutí předčasně ukončí pronájem nebo čerpání zajištěných služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpanou dobu pronájmu.

7. Reklamační podmínky pro zprostředkování pronájmu soukromých chat a chalup a privátů v domě majitele.
- klient má právo na reklamaci pokud nedošlo k dodržení podmínek dle nabídky a smlouvy o zprostředkování pronájmu nebo smlouvy o zajištění služeb.
- klient je povinen případné nedostatky nebo závady bez odkladů hlásit majiteli nebo provozovateli objektu. Pokud nevyřeší nápravu s majitelem nebo provozovatelem, je povinen ihned hlásit nedostatky a závady agentuře (kontakt je uveden na ubytovacím poukaze). Dále postupuje dle instrukcí agentury. Pokud to klient neučiní, nelze tyto nedostatky (úklid, vybavení apod.) objektivně posoudit a reklamovat.
- reklamaci je klient povinen uplatnit bez zbytečných odkladů, v zákonné lhůtě a písemnou formou.
- reklamaci může uplatnit pouze osoba, která uzavřela smlouvu o zprostředkování pronájmu, smlouvu o zajištění služeb.
- o vyřízení reklamace bude klient informován v zákonné lhůtě, a v případě oprávněnosti reklamace má klient právo na poskytnutí přiměřené náhrady. - o oprávněnosti reklamace rozhoduje výhradně majitel pronajímaného objektu a provozovatel zařízení, ve kterém byly zajištěny objednané služby.

8. Pojištění. Pobyt osob v pronajatém objektu nebo při čerpání zajištěných služeb není pojištěn. Služby agentury nejsou předmětem povinného pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb. Obchodní a záruční podmínky vstupují v platnost 1.12. 2016.

 

GDPR

 Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Klient bere na vědomí, že pro účely uzavření zprostředkovatelské smlouvy, její

následné plnění (zpracování objednávky, zaslání smlouvy a pokynů k nástupu,

zaslání informace o objednávce majiteli objektu) a případného řešení práv

z vadného plnění (reklamací) Cestovní agentura Chatař zpracuje a uchová

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje

v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst.

1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient.

 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Cestovní agentura Chatař se zavazuje osobní údaje klienta neposkytnout jiným

subjektům než následujícím:

a) společnosti, zajišťující služby provozování Cestovní agentury Chatař s. r.

o. a Alena Klimešová Chatař, Podkrkonošské cestovní agentury, Cestovní

agentury Agentnn, Chataservis s. r. o. a další služby v souvislosti

s provozováním agentury – Dáme účto s.r.o. popř. daňový poradce,

správce webových stránek Šikulovi s. r. o.

b) smluvnímu dopravci (Česká pošta), za účelem dodání smlouvy a pokynů k

nástupu, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,

příjmení, doručovací adresa

c) provozovateli portálu NET service solution, s.r.o. za účelem

webhostingu, správy emailové adresy, Seznam.cz za účelem správy

emailové adresy. Právním základem pro zpracování je v tomto případě

v souladu GDPR.

 

Doba uložení

Osobní údaje budou Cestovní agenturou Chatař uloženy po dobu nutnou ke

splnění zprostředkovatelské smlouvy (zpracování objednávky, zaslání pokynů),

dále po dobu zákonné reklamační lhůty.

Klient bere na vědomí, že Cestovní agentura Chatař má dle § 31 zákona o

účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy

(faktury, smlouvy) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se

týkají (to znamená, pokud objednáte zprostředkování pronájmu chaty či chalupy

v průběhu roku 2018, musí být faktura, smlouva uchována do konce roku 2023).

Cestovní agentura Chatař má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě

daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu a smlouvu po dobu 3 let od

konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související

 

s fakturou a smlouvou (to znamená, pokud objednáte pobyt na rok 2018, musí

být faktura a smlouva pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021).

Smlouva obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, email,

telefonní kontakt.

Klient bere rovněž na vědomí, že Cestovní agentura Chatař má dle § 35 zákona

o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady

po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to

znamená, pokud objednáte pobyt na rok 2018, musí být faktura i smlouva

uchována do konce roku 2028).

Práva klienta ve vztahu k osobním údajům

Klient dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

- na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Cestovní

agentury Chatař potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou

zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním

údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

- na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k

účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i

poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

- na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez

zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se klienta týkají, jakmile již

nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod

pro jejich další zpracování;

- na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18

GDPR;

- na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Cestovní agentura Chatař poskytne klientovi na žádost informace o přijatých

opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Cestovní agentura Chatař se zavazuje poskytnout klientovi v případě, že využije

své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie

zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni klient

požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má klient právo obrátit se

na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem,

a podat k němu stížnost.